MS Fish Mart

Ayala Fish (அயல மீன்) - 1

Fresh Fish ( புதிய மீன் ) - 3

Parai Fish (பாறை மீன்) - 3

Other Fishes (மீன்கள்) - 2

Kanava Fish ( கனவா மீன் ) - 1

Netholi Fish (நெத்தோலி மீன்) - 1

Neduva Meen (நெடுவா மீன்) - 1